உங்கள் இணைய தளம் இலவச விளையாட்டுப்

எல்லா விளையாட்டுப் உள்ள உங்கள் இணையதளம் Gamelola.com அதிகமாகலாம் உங்களுக்கு முடியும். மட்டுமே உங்களுக்கு API ID பெறவும் மற்றும் PHP சார்ந்த குறியீடு தகவலிறக்கம். இது முழுமையாக customizable மற்றும் எளிதாக நிலைக்கு use. நீங்கள் இந்த HTML திருத்து மற்றும் CS
API ID செய்யப்படவில்லை?

பெற முடியும் ஒன்று இலவசமாக. உங்கள் மின்னஞ்சல் மற்றும் URL உள்ளிடவும். உங்கள் API ID ஐ உங்கள் மின்னஞ்சல் அனுப்ப இயலாது.

Email:

URL:

கூறினார் நீங்கள் மறக்கவும் உங்கள் API ID?

தயவுகூர்ந்து உங்கள் API ID மீட்டெடுக்க வகையில் உங்கள் மின்னஞ்சல் தட்டச்சு செய்யவும்

Email:

PHP குறியீடு